pixel

Connecting to LinkedIn...

W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9py2utz3jvdxavanbnl2jhbm5lci1kzwzhdwx0lmpwzyjdxq

Administrator with Fluent Irish

Administrator with Fluent Irish

Job Title: Administrator with Fluent Irish
Contract Type: Temporary
Location: Galway
Industry:
REF: 10431
Contact Name: Aileen Fizgerald
Contact Email: aileen.fitzgerald@icegroup.ie

Job Description

Temporary Admin Role -Fluent Irish Speaker

Role

 • Cuidiú le Riarthóir Theagasc na Gaeilge cúrsaí Dioplóma do mhic léinn agus don phobal a reáchtáil, agus a bheith freagracht as obair riaracháin Oifig an Dioplóma sa Ghaeilge chomh maith le déileáil le fiosrúcháin ó mhic léinn agus caidreamh a choinneáil le Ranna eile san Ollscoil agus leis an bpobal taobh amuigh.

  Assisting Riarthóir Theagasc na Gaeilge in running Diploma courses for students and the public, and having responsibility for the administrative work of Office of the Diploma in Irish, as well as dealing with student inquiries and liaising with other Departments in the University and the public.

 

Essential Requirement:-

 • Sárchumas i labhairt agus i scríobh na Gaeilge agus an Bhéarla. Leibhéal C1 sa Chomhchreat Eorpach i gcás na Gaeilge.
 • Scileanna maithe eagraíochta agus idirphearsanta.
 • Solúbthacht agus ábaltacht oibriú faoi bhrú agus taobh istigh de spriocdhátaí.
 • Féinspreagtha agus cumas oibriú ar a c(h)onlán féin.
 • Excellent ability in speaking and writing Irish and English. Level C1 on the Common European Framework in the case of Irish.
 • Good organizational and interpersonal skills.
 • Flexibility and ability to work under pressure and within deadlines.
 • Self-motivated and able to work independently.

Cuidiú le Riarthóir Theagasc na Gaeilge cúrsaí Dioplóma do mhic léinn agus don phobal a reáchtáil, agus a bheith freagracht as obair riaracháin Oifig an Dioplóma sa Ghaeilge chomh maith le déileáil le fiosrúcháin ó mhic léinn agus caidreamh a choinneáil le Ranna eile san Ollscoil agus leis an bpobal taobh amuigh.

Assisting Riarthóir Theagasc na Gaeilge in running Diploma courses for students and the public, and having responsibility for the administrative work of Office of the Diploma in Irish, as well as dealing with student inquiries and liaising with other Departments in the University and the public.

 1. List 3 Main Responsibilities/Competencies of the Role

 

 

Treoir a thabhairt do mhic léinn, don fhoireann agus don phobal a bhíonn ag iarraidh comhairle faoin Dioplóma sa Ghaeilge, agus déanfaidh sé / sí comhordú ar chlár ama an chúrsa, cúrsaí measúnaithe agus scrúduithe an Dioplóma.

Provide guidance to students, staff and the public seeking advice on the Diploma in Irish, and will co - ordinate the course timetable, assessment courses and Diploma examinations.

 

 

Clárú mhic léinn an Dioplóma sa Ghaeilge, agus soláthar eolais d’Oifig na dTaifead le mic léinn a chlárú ar bhunachar sonraí na hOllscoile. 

Registration of Diploma in Irish students, and provision of information to the Records Office to register students on the University database.

Bailiú táillí agus eisiúint admhálacha An Dioplóma.

Collection of fees and issuing of receipts for the Diploma.

 

 

Any additional information that you feel would help in matching a person to the post.

 

Bíonn obair oíche / dheireadh seachtaine i gceist ó thráth go chéile sa phost seo, ach beidh am in lieu ag an bhfostaí sa chás seo.

This job involves occasional evening / weekend work, but in this case the employee will have time to lieu.

 

 

How do you prepare for a video interview? Check out our blog for some tips based on our experience in ICE Group.

https://www.icejobs.ie/blog/2020/06/how-to-prepare-for-a-video-interview